Urdulizko arau subsidiarioei buruzko hirigintzako arauak

I KAPITULUA
Atal orokorrak
1. artikulua.— Lurralde eremua eta izaera
2. artikulua.— Presazkotasuna eta berrikuspena
3. artikulua.— Ondoreak
4. artikulua.— Arauen agiriak
5. artikulutik 27.ra (Kendu egin dira.)

II. KAPITULUA
Lurzoruaren araubidea, kudeaketa eta plangintzaren betearazpena
1. ATALA
Arau orokorrak
28. artikulua.— Lurzoruaren sailkapena
29. artikulua.— Lurzoruaren kalifikazioa
30. artikulua.— Erabilera orokorrak eta xehekatuak
31. artikulua.— Lurren jabeen eskubideen sendoketa
32. artikulua.— Plangintzaren kudeaketa eta betearazpena
33. artikulua.— Burutzapenuneen mugaketa
34. artikulua.— Hirigintzako jarduketa sistemak
35. artikulua.— Birlurzatiketa

2. ATALA
Hiri lurzorua 
36. artikulua.— Arau orokorrak
37. artikulua.— Industri hiri lurzoruaren kudeaketarako zehaztapen bereziak
 
3. ATALA
Lurzoru urbanizagaia
38. artikulua.— Arau orokorrak
39. artikulua.— UPAASS-etan lurzoru urbanizagairako ezarri diren zehaztapenak
40. artikulua.— Jabeen eskubideak eta betebeharrak lurzoru urbanizagaian
41. artikulua.— Egoitzazko lurzoru urbanizagaiko arauak
42. artikulua.— Hirugarren arloko edo zerbitzuetako lurzoru urbanizagaiko arauak
 
4. ATALA
Lurzoru urbanizaezina
43. artikulua.— Arau orokorrak
 
5. ATALA
Sistema orokorrak eta toki sistemak
44. artikulua.— Arau orokorrak
 
III. KAPITULUA
Arauak garatzeko tresnak, horien edukia
45. artikulua.— Xedapen orokorrak
46. artikulua.— Hiri lurzoruko plan motak
47. artikulua.— Lurzoru urbanizagaiko plan motak
48. artikulua.— Jarduteko sistemak
49. artikulua.— Urbanizazio proiektuak
50. artikulua.— Norbanakoen ekimenak eta lankidetza
51. artikulua.— Plan berezien edukia
52. artikulua.— Plan partzialen edukia
53. artikulua.— Xehekapen azterlanen edukiak
54. artikulua.— Urbanizazio proiektuen edukia
55. artikulua.— Hiri lurzoruko urbanizazio obren proiektua
56. artikulua.— Kalitate eta diseinuaren alorreko gutxieneko irizpideak
 
IV. KAPITULUA
Lurzoruaren sailkapena
1. ATALA
Alderdi orokorrak 
57. artikulua.— Arau orokorrak
58. artikulua.— Kalifikazioaren alderdi nagusiak 
 
2. ATALA
Eraikitzeko ahalmena eta lurzoruaren erabilera 
59. artikulua.— Eraikintzako egintzak
60. artikulua.— Eraikintzako egintzak. Sailkapena
61. artikulua.— Oin berria eta ordezpena
62. artikulua.— Errauspeneko eskuhartzea
63. artikulua.— Zaharberrikuntza zientifikoa
64. artikulua.— Artapeneko zaharberrikuntza
65. artikulua.— Artapena eta apaindura
66. artikulua.— Sendoketa
67. artikulua.— Berreraikuntza
68. artikulua.— Berrikuntza
69. artikulua.— Zabalkuntza
70. artikulua.— Instalazio teknologikoak eta osasun-higienekoak
71. artikulua.— Lurzoruaren erabilerako egintzak 
 
3. ATALA
Eraikintzari buruzko arau orokorrak
72. artikulua.— Ordenantza orokorrak
73. artikulua.— Lurzoruaren erabilera orokorrak eta xehekatuak
74. artikulua.— Eraikinak eta horien aprobetxamendua
75. artikulua.— Osasungarritasun eta higiene baldintzak
76. artikulua.— Artapen eta estetika baldintzak 
 
4. ATALA
Hiriko kanpoko esparruaren ordenantza 
77. artikulua.— Eskumenak eta baldintzak
78. artikulua.— Babesa eta obrak
79. artikulua.— Ageriko eraikintzazko elementuak 
 
5. ATALA
Erabilera xehekatuen ordenantza  
80. artikulua.— Etxebizitza erabilera
81. artikulua.— Bulego erabilera
82. artikulua.— Merkataritza erabilera
83. artikulua.— Erkidego eta herri erabilerak
84. artikulua.— Industri erabilera-hirugarren arlokoa
85. artikulua.— Biltegi erabilera
86. artikulua.— Garaje erabilera
87. artikulua.— Gune askeen erabilera
88. artikulua.— Komunikazio eta garraio erabilerak

6. ATALA
Lurzoru urbanizaezineko azpiegitura eta eraikinen babes, astialdi eta ustiaketa erabilera 
89. artikulua.— Inguru fisikoaren oinarrizko alderdiak
90. artikulua.— Inguru fisikoaren araupeketa
91. artikulua.— Antolamendu zuzeneko arau orokorrak
92. artikulua.— Nekazaritza, abeltzaintza eta zelaien aldeetako lurzoruaren erabileren araubidea eta eraikuntzako egintzak eta antolamendu zuzeneko arauak
93. artikulua.— Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta zelaien aldeen antolamendurako arauak
94. artikulua.— Lurzati jasotzaileak
95. artikulua.— Nekazaritza-abeltzaintza-basogintzako ustiategia
96. artikulua.— Lurzoru urbanizaezineko kategorietan egon dauden eraikinak
97. artikulua.— Antolamenduz kanpoko egoeren araubidea
98. artikulua.— Antolamendutik kanpoko erabilerak eta jasaten diren erabilerak lurzoru urbanizaezinean
99. artikulua.— Udalak aurrekatalogatu dituen baserriak

7. ATALA
Hiri lurzoruko ordezpen eta antolamenduz kanpoko ordenantza 
100. artikulua.— Hiri lurzoruan sendotuta dagoen eraikintza ordezteko ordenantza
101. artikulua.— Hiri lurzoruko antolamenduz kanpoko eraikinak

V. KAPITULUA
Jardunune eta arlo bakoitzeko arau zehatzak
1. ATALA
Egoitza, industri eta hirugarren aldeetako kontzeptu orokorrak eta zehatzak  
102. artikulua.— Kontzeptu orokorrak
103. artikulua.— Egoitzazko aldeetako berariazko kontzeptuak
104. artikulua.— Industri aldeetako berariazko kontzeptuak
105. artikulua.— Hirugarren arloko berariazko kontzeptuak

2. ATALA
Alde zehatzei buruzko fitxak
106. artikulua.— Egoitzazko hiri lurzoruko burutzapenuneetarako baldintza orokorrak
107. artikulua.— 1. Aldea: A. Gotzon - Geltokia 
108. artikulua.— 2. Aldea: Trenbidea-Geltokia 
109. artikulua.— 3. Aldea: Zuberoa K.-Geltokia  
110. artikulua.— 4. Aldea: Eleizalde-Geltokia  
111. artikulua.— 5. Aldea: Marusas-Geltokia  
112. artikulua.— 6. Aldea: Goieta K. - Geltokia 
113. artikulua.— 7. Aldea: Goieta K. - Geltokia 
114. artikulua.— 8. Aldea: Elortza 
115. artikulua.— 9. Aldea: Elortza 
116. artikulua.— 10. Aldea: San Fermín-Elortza 
117. artikulua.— 11. Aldea: San Fermín-Elortza 
118. artikulua.— 12. Aldea: Unbe Kalea-Elortza  
119. artikulua.— 14. Aldea: Crucijadas 
120. artikulua.— 15. Aldea: Elortza-Goikoa 
121. artikulua.— 31. Aldea: Landeta 
122. artikulua.— 32. Aldea: Abadene  
123. artikulua.— 35. Aldea: Zaparatine 
124. artikulua.— 37. Aldea: Labetxe 
125. artikulua.— 38. Aldea: Goikoetxe 
126. artikulua.— Egoitzazko lurzoru urbanizagaiko arloen baldintza orokorrak
127. artikulua.— 13. Aldea: Marusas  
128. artikulua.— 16. Aldea: Elortza-Bekoa  
129. artikulua.— 33. Aldea: Torrebarri 
130. artikulua.— 34. Aldea: Arteta 
131. artikulua.— 36. Aldea: Atzeragaine 
132. artikulua.— 41. Aldea: Osteiko 
133. artikulua.— 17. Aldea 
134. artikulua.—18. Aldea: Igeltzera 
135. artikulua (Kendu egin da.)
136. artikulua.— 40. Aldea: Goieta 
137. artikulua.— 20. Aldea: Labetxe-Elortza-Mendiondo Arloa 
138. artikulua.— 22. Arloa  
139. artikulua.— 23. Arloa 
140. artikulua.— 24. Arloa 
141. artikulua.— 25. Arloa 
142. artikulua.— 28. Arloa 
143. artikulua.— 29. Arloa
144. artikulua.— 30. Arloa
145. artikulua.— 39. Arloa

  • Bizkaiko Foru Aldundia
  • Bizkaiko Aldizkari Ofiziala

Interesgarria